REGULAMIN

 1. Czas trwania każdego treningu wynosi 60 min.
 2. Zajęcia odbywają się w dniach i godzinach określonych na stronie www.studioindustria.pl w zakładce GRAFIK ZAJĘĆ oraz na www.facebook.com/industria.rzeszow. Studio Industria zastrzega sobie prawo zmiany harmonogramu zajęć, jak również ich odwołania w przypadku zaistnienia okoliczności uniemożliwiających ich prowadzenie w ustalonym terminie.
 3. Rezerwacji miejsca na treningu, w danym terminie, można dokonać dzwoniąc do Studia pod nr tel.: 795-407-777, wysyłając maila na adres: biuro@studioindustria.pl lub wysyłając wiadomość prywatną na facebooku (www.facebook.com/industria.rzeszow).
 4. Rezygnacji z zajęć można dokonać najpóźniej dwie godziny przed treningiem. W przypadku nie odwołania rezerwacji, zostanie ona pobrana automatycznie z karnetu klienta. Przy karnetach OPEN zostanie odjęty 1 dzień ważności karnetu za każdą godzinę nieodwołanej rezerwacji.
 5. Po dokonaniu rezerwacji uczestnik bez żadnych innych formalności może pojawić się o wyznaczonej godzinie, na wybranym treningu i brać w nim czynny udział.
 6. Minimalną liczbę Uczestników zajęć w danej grupie ustala się na 3 osoby. W przypadku obecności na zajęciach mniejszej liczby osób Studio Industria zastrzega sobie prawo do podjęcia decyzji o odwołaniu zajęć.
 7. Uczestnik jest zobowiązany do posiadania wygodnego stroju sportowego oraz obuwia sportowego. Preferowane jest ćwiczenie boso lub w skarpetkach. Uczestników zajęć prosi się o zdjęcie biżuterii i ozdób przed treningiem.
 8. Uczestnik zajęć we własnym zakresie, powinien skonsultować się ze swoim lekarzem i sprawdzić czy nie ma przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach fitness. Uczestnictwo w zajęciach odbywa się na własną odpowiedzialność. Uczestnik deklaruje, że nie posiada żadnych przeciwwskazań do brania udziału w zajęciach fitness.
 9. Studio Industria nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne negatywne następstwa dla zdrowia Uczestnika wynikające z uczestnictwa w wykonywaniu ćwiczeń w czasie zajęć organizowanych zgodnie z wszelkimi zasadami sportowymi.
 10. Każdy Uczestnik ma prawo przed przystąpieniem do wykonywania ćwiczeń wskazanych przez instruktora odmówić ich wykonania, uznając je za niebezpieczne dla swego stanu zdrowia. Jeżeli ćwiczenie przekracza możliwości fizyczne ćwiczącego, powinien zgłosić to instruktorowi.
 11. W przypadku odniesienia urazu, kontuzji lub złego samopoczucia Uczestnik zajęć powinien natychmiast zgłosić się do instruktora i poinformować go o swojej dolegliwości.
 12. Zabrania się uczestnictwa w zajęciach po spożyciu alkoholu lub innych środków odurzających.
 13. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione przez uczestników w szatniach.
 14. Uczestnika obowiązuje dbałość o dobry stan urządzeń, udostępnianego sprzętu sportowego oraz miejsca treningowego. Za wszelkie szkody powstałe z winy Uczestnika ponosi on odpowiedzialność finansową.
 15. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest akceptacja niniejszego regulaminu. W przypadku osób niepełnoletnich konieczna jest podpisana zgoda rodziców/opiekunów prawnych na uczestnictwo w zajęciach.
 16. Studio Industria zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu.
 17. Studio Industria każdorazowo poinformuje uczestników o zmianie regulaminu przez opublikowanie jego nowej wersji.

INFORMACJA NA TEMAT PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem podanych przez Ciebie danych osobowych (imię i nazwisko, adres e-mail oraz numer telefonu kontaktowego) jest „INDUSTRIA” Violetta Dolińska z siedzibą w Rzeszowie. „INDUSTRIA” Violetta Dolińska informuje iż nie sprzedaje osobom trzecim danych personalnych czy adresowych klientów Studia Industria.
 2. Dane w postaci imienia i nazwiska, numeru telefonu kontaktowego, adresu e-mail są niezbędne do świadczenia usługi przez Studio Industria i zbierane są w celach umożliwienia Ci rezerwacji miejsca na zajęciach oferowanych przez nasze Studio, poinformowaniu Cię o aktualnym grafiku zajęć, zmianach czy odwołaniu zajęć, a także (jeśli wyraziłeś na to zgodę) aktualnej ofercie Studia Industria, warsztatach czy innych ważnych wydarzeniach.
 3. Przetwarzanie danych osobowych odbywać będzie się na podstawie Twojej zgody (art. 6 lit. ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. dalej: „RODO”. Dane będą w naszym posiadaniu do momentu wycofania przez Ciebie zgody.
 4. Podmioty, które mogą mieć incydentalny dostęp do danych ze względu na charakter współpracy ze Studiem Industria (bez możliwości wykorzystania danych) to biuro rachunkowe – Twoje Biuro Rachunkowe Aneta Bielenda, ul. Lubelska 29, 35-233 Rzeszów.

 5. Wyżej wymieniona firma współpracująca ze Studiem Industria, zobowiązała się do ochrony danych osobowych w zakresie zgodnym z obowiązującymi przepisami prawa oraz do przeszkolenia swoich pracowników w zakresie przetwarzania i ochrony uzyskanych danych osobowych.
  Ponadto, podane przez Państwa informacje mogą zostać udostępnione właściwym organom władzy publicznej, jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.
 6. W każdej chwili możesz anulować swoją zgodę, uzyskać dostęp do swoich danych, wnieść o ich usunięcie lub zmienić je wysyłając maila na adres biuro@studioindustria.pl lub kontaktując się z nami telefonicznie pod numerem 795-407-777. Twoje dane nie będą profilowane, będą przechowywane u nas bezpiecznie przez cały okres trwania twojej zgody na ich przetwarzanie, obejmując jedynie obszar działań Studio Industria. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do własciwego organu.
 7. W przypadku żądania usunięcia Twoich danych (imię i nazwisko, numer kontaktowy, adres e-mail) Studio Industria nie będzie miało możliwości świadczenia usługi dla Klienta.

REGULAMIN PŁATNOŚCI

 1. Odpłatności dokonuje na zasadach opisanych w niniejszym regulaminie.
 2. Cennik umieszczony jest na stronie www.studioindustria.pl w zakładce CENNIK
 3. Wpłat należy dokonywać na pierwszych zajęciach każdego miesiąca lub po zakończeniu zajęć, gotówką w recepcji Studia lub przelewem na konto bankowe o numerze 87 1140 2004 0000 3402 7686 4925, w treści przelewu proszę wpisać imię i nazwisko.
 4. Studio nie zwraca pieniędzy za niewykorzystany karnet – niewykorzystane treningi nie stanowią podstawy do zwrotów pieniężnych ani przedłużenia ważności karnetu.
 5. Klient, który posiada wykupiony karnet może uczestniczyć w dowolnie przez siebie wybranych zajęciach w Studio Industria, zgodnie z rodzajem wykupionej usługi, po dokonaniu zapisu online lub poprzez recepcję Studia.
 6. Karnet obejmuje określoną liczbę wejść (nie dotyczy karnetu typu OPEN), które należy wykorzystać w terminie 30 dni od dnia zakupu.

REGULAMIN AKCJI PROMUJEMY AKTYWNYCH

Klient Studia Industria, który wykupi czwarty karnet, oraz każdy następny, zapłaci za niego o 10 zł mniej! Bez względu na rodzaj karnetu.

 • obniżona cena obowiązuje dla karnetów kupowanych co miesiąc. Klient traci zniżkę w momencie miesięcznej (i dłuższej) przerwy w treningach. Po przerwie zniżkę można będzie ponownie uzyskać po trzech, kolejno wykupionych karnetach (=trzech miesiącach).